Long Hồ

Xây dựng 87 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 17:11, Thứ Bảy, 30/12/2017 (GMT+7)

Qua tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, huyện Long Hồ đã xây dựng được 87 mô hình có hiệu quả.

Nổi bật là các mô hình: đổi mới phong cách làm việc phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nông dân làm giàu; vận động nhân dân xây dựng cột cờ, đèn đường, trồng hoa theo các tuyến đường; vận động nhân dân xây dựng giao thông nông thôn; người đứng đầu tiêu biểu gương mẫu.

Đến nay, toàn huyện có 310 tập thể, 3.715 cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017.

Nhìn chung, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch có bám sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

ngoài ra còn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua như: xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phong trào xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và các phong trào vận động của các đoàn thể.

NGUYỄN XUÂN