Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế

Cập nhật, 17:01, Thứ Năm, 19/01/2017 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Theo đánh giá của Chính phủ trong thời gian qua, việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức và tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra, các giải pháp chưa được thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế;

khẩn trương xây dựng, phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 và của từng năm, trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế; đối với các địa phương đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế nhưng kết quả thực hiện còn thấp, cần có giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế được phê duyệt.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn;

sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp theo các cấp, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả đúng quy định.

Từ nay đến năm 2021, mỗi năm bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5- 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân;

người đứng đầu bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

MINH DUY