ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH:

Họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ

Cập nhật, 13:39, Thứ Ba, 19/03/2013 (GMT+7)

Thực hiện theo Kế hoạch số 60 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ và cá nhân Ban Thường vụ chuyên trách.

Theo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nội dung của đợt kiểm điểm lần này tập trung vào việc chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng kiểm điểm có chiều sâu đối với các nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, việc kiểm điểm cũng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 12 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, việc kiểm điểm lần này đánh giá trung thực, khách quan về những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách lề lối làm việc của tập thể và cá nhân.
 
Ngoài ra, trong quá trình kiểm điểm sẽ nêu rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể và cá nhân qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

BÙI THANH