Mang Thít: Xã Long Mỹ kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Cập nhật, 07:16, Thứ Sáu, 16/11/2012 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, từ 15 đến 16/11/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy xã điểm Long Mỹ (Mang Thít) tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trước ngày hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã điểm Long Mỹ đã tổ chức nghiêm túc lấy ý kiến đóng góp trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Qua đó đã có 28 tập thể và cá nhân có ý kiến đóng góp những ưu điểm, khuyết điểm về sự lãnh đạo điều hành của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung kiểm điểm ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng tổ chức Đảng; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và việc đổi mới phương pháp lãnh đạo.

Qua đó, từng Ủy viên Ban Thường vụ tự soi rọi lại bản thân, tự giác sửa chữa và tăng cường hơn nữa trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Từ nay đến cuối tháng 11/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít chỉ đạo cho các đảng ủy xã- thị trấn, các ban ngành, đoàn thể còn lại của huyện tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

TRẦN PHONG