Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

Cập nhật, 15:01, Thứ Hai, 04/12/2023 (GMT+7)

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc.
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Nội dung các chuyên đề được triển khai tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII như: chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Điểm cầu tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc.
Điểm cầu tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, các ban, ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tin, ảnh: HẢI YẾN