Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn đơn vị hành chính

Cập nhật, 09:14, Thứ Năm, 07/12/2023 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh rà soát, sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

Từ đầu năm đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế đạt 100% kế hoạch; tổ chức 2 đội kiểm tra liên ngành với 38 cuộc nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua kiểm tra chưa phát hiện các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp chế và văn thư lưu trữ tại các huyện, thị xã, thành phố, 23 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh và 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm được ghi nhận tích cực. Theo đó, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2022 xếp hạng 21/61 tỉnh, thành (tăng 17 bậc so với năm 2021); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp hạng 46/63 tỉnh, thành (tăng 12 bậc so với năm 2021).

AN CHI