Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 14:16, Thứ Ba, 27/12/2022 (GMT+7)

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm đã ký ban hành Nghị quyết số 52/2022/NQ- HĐND ngày 14/12/2022  quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống chính trị theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể,  cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về các huyện, thị xã; cán bộ, công chức luân chuyển từ các huyện, thị xã về tỉnh được hưởng mức hỗ trợ bằng 1.800.000 đ/tháng.

Cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về TP Vĩnh Long; cán bộ, công chức luân chuyển từ TP Vĩnh Long về tỉnh được hưởng mức hỗ trợ bằng 1.260.000 đ/tháng.

Cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về xã, phường, thị trấn (gọi là cấp xã) thuộc các huyện, thị xã giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; cán bộ, công chức luân chuyển từ cấp xã thuộc các huyện, thị xã  giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND về tỉnh được hưởng mức hỗ trợ bằng 2.700.000 đ/tháng.

Cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về phường, xã (nếu có) thuộc TP  Vĩnh Long giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; cán bộ, công chức luân chuyển từ phường, xã (nếu có) thuộc TP Vĩnh Long giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND về tỉnh được hưởng mức hỗ trợ bằng 1.260.000 đ/tháng.

Cán bộ, công chức luân chuyển từ huyện, thị xã về cấp xã trong huyện, thị xã giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; cán bộ, công chức luân chuyển từ cấp xã trong huyện, thị xã giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND về huyện, thị xã được hưởng mức hỗ trợ bằng 1.260.000 đ/tháng.

 Cán bộ, công chức luân chuyển từ TP Vĩnh Long về phường, xã (nếu có) thuộc TP Vĩnh Long giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; cán bộ, công chức luân chuyển từ phường, xã (nếu có) thuộc TP Vĩnh Long giữ chức vụ: bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND về TP Vĩnh Long được hưởng mức hỗ trợ bằng 900.000 đ/tháng.

Cán bộ, công chức luân chuyển từ huyện, thị xã, thành phố này sang huyện, thị xã, thành phố khác được hưởng mức hỗ trợ bằng 1.800.000 đ/tháng.

Cán bộ, công chức luân chuyển từ cấp xã này sang cấp xã khác trong cùng đơn vị hành chính cấp huyện giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND được hưởng mức hỗ trợ bằng 900.000 đ/tháng.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Chính sách hỗ trợ luân chuyển theo quy định này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để trích đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

PV