Trưng bày 200 hiện vật, hình ảnh về "Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)"

Cập nhật, 05:58, Thứ Bảy, 09/06/2018 (GMT+7)

Theo TTXVN, sự kiện trên do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2018), khai mạc vào sáng 8/6 tại Hà Nội. 

Sự kiện giới thiệu đến công chúng gần 200 hình ảnh, hiện vật, hình ảnh, bản trích, bản viết,... giúp công chúng hiểu hơn giá trị soi đường, tác dụng định hướng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, những cống hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận nội dung, tư tưởng của đề cương.

Qua đó công chúng có nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Trưng bày “Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943) với những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ.

Phần 2 nói về “Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)”, trong đó nhấn mạnh “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đã chắp cánh cho các hoạt động sáng tạo của nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén.

Họ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân- dân ta, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, giết giặc lập công, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Trưng bày “Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” diễn ra đến hết tháng 9/2018 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

PV