Phát triển nông nghiệp đi đôi với công nghiệp chế biến

Cập nhật, 16:38, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh.

Trong Chương trình hành động của UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, tuyên truyền thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng lúa gạo, khoai lang, cây có múi.

Đồng thời có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông thôn, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn, tập trung nâng chất các tiêu chí theo quy định mới.

TRẦN PHƯỚC