Thêm nhiều ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cập nhật, 06:00, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Ngày 1/2/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH-CN), trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp KH-CN như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi tín dụng...

Về ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp KH-CN thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, nghị định nêu rõ: Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả KH-CN của doanh nghiệp KH-CN được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp KH-CN thực hiện các nhiệm vụ KH-CN, ứng dụng kết quả KH-CN, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH-CN được quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ Phát triển KH-CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh-thành trực thuộc Trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.

Đối với doanh nghiệp KH-CN có tài sản dùng để thế chấp theo quy định của pháp luật được quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ Phát triển KH-CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh- thành trực thuộc Trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay.

Đối với doanh nghiệp KH-CN có dự án KH-CN khả thi được quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ Phát triển KH-CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh- thành trực thuộc Trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Các quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ Phát triển KH-CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh- thành trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định quy chế cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, bảo đảm thuận lợi cho các doanh nghiệp KH-CN tiếp cận; doanh nghiệp KH-CN đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được quỹ xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định số 13 cũng bổ sung  quy định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp KH-CN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH-CN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể: được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH-CN. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH-CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.

Doanh nghiệp KH-CN không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KH-CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Điều kiện, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.

HP (nguồn Tạp chí Điện tử Tài chính)