Ban TTND cấp xã có kinh phí hoạt động tối thiểu là 5 triệu đồng/năm

Cập nhật, 06:34, Thứ Ba, 11/07/2017 (GMT+7)

Đây là quy định tại Thông tư 63 do Bộ Tài chính mới ban hành quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân (TTND).

Thông tư này áp dụng với ban TTND ở xã- phường- thị trấn (ban TTND cấp xã); ban TTND ở cơ quan nhà nước; ban TTND ở đơn vị sự nghiệp công lập; ban TTND ở doanh nghiệp nhà nước.

Đối với ban TTND cấp xã, kinh phí hoạt động của ban TTND do ngân sách địa phương bảo đảm. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh- thành trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban TTND cấp xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp xã để UBND cấp xã cấp cho ban TTND hoạt động.

Đối với ban TTND ở cơ quan nhà nước, kinh phí hoạt động của ban TTND do thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định, bố trí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

Đối với ban TTND ở doanh nghiệp nhà nước, kinh phí hoạt động của ban TTND do tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp bố trí theo khả năng tài chính và được hạch toán vào các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện…

Nội dung chi hoạt động của ban TTND gồm: chi tổ chức cuộc họp, hội nghị; chi công tác phí phục vụ các cuộc giám sát, xác minh; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên ban TTND trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xác minh vụ việc theo kế hoạch công tác được duyệt; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên ban TTND hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị (nếu có)...

Thông tư hướng dẫn cụ thể một số mức chi như chi bồi dưỡng báo cáo viên trong hội họp; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên ban TTND trực tiếp thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch công tác được duyệt hoặc trong hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị, mức chi 100.000 đ/người/ngày.

Thông tư 63 có hiệu lực thi hành từ 15/8/2017.

HP (nguồn Chinhphu.vn)