Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Cập nhật, 05:44, Thứ Năm, 29/06/2017 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Trong đó đáng chú ý là các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cấp theo quy định của Luật Đất đai (LĐĐ) các năm 1987, 1993, 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LĐĐ năm 2001.

Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định LĐĐ năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

Giấy CNQSDĐ ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định tại Nghị định 60 ngày 5/7/1994, Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã được cấp theo Pháp lệnh Nhà ở năm 1991; Luật Nhà ở năm 2005; Nghị định 81 ngày 5/11/2001; Nghị định 95 ngày 15/7/2005; Nghị định 90 ngày 6/9/2006; Nghị định 51 ngày 3/6/2009; Nghị định 43 ngày 15/5/2014...

Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm: Các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 LĐĐ năm 2013; Điều 18 Nghị định 43 ngày 15/5/2014 và Điều 2 Nghị định 01 ngày 6/1/2017.

Giấy tờ về đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 1/7/2004 nhưng không có giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

HP (nguồn HNM)