Hơn 85% lao động nông thôn có việc làm phù hợp nghề đã học

Cập nhật, 13:48, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Theo BCĐ Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT)” của tỉnh, khoảng 10 năm qua, kết quả triển khai thực hiện công tác này đã tổ chức 3.251 lớp đào tạo nghề cho 91.137 LĐNT (trong đó 59.762 LĐNT là nữ), đạt 82,93% chỉ tiêu kế hoạch đề án (theo các giai đoạn).

Trong tổng số đã đào tạo nghề, LĐNT thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác, lao động nữ bị mất việc làm học nghề có 20.043 người; LĐNT thuộc diện hộ cận nghèo 5.465 người; LĐNT khác 65.629 người.

Công tác giải quyết việc làm cho LĐNT sau học nghề luôn được chú trọng và thực hiện trước khi tổ chức lớp đào tạo nghề. Kết quả đã có 90.275 LĐNT hoàn thành chương trình học (99,05%), trong đó 77.136 LĐNT có việc làm phù hợp với nghề được học (đạt 85,45%).

Trong đó, chủ yếu có việc làm sau học nghề, gồm: được doanh nghiệp/đơn vị bao tiêu sản phẩm (51,09%); tự tạo việc làm (33,18%); còn lại là được đơn vị tuyển dụng và số ít thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Cũng theo thống kê, số LĐNT qua học nghề theo đề án được hỗ trợ việc làm và vươn lên thoát nghèo có 953 hộ; hộ có thu nhập ổn định và vươn lên thu nhập khá có 3.460 hộ.

TƯỜNG VÂN