Tam Bình

Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cập nhật, 13:57, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Để thúc đẩy kinh tế tập thể (KTTT) tiếp tục phát triển bền vững, huyện Tam Bình đã có những giải pháp thúc đẩy loại hình kinh tế này hoạt động hiệu quả.

Trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và các quy định, chính sách về phát triển KTTT.

Huyện cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

Cùng với chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực KTTT, nhất là các thành viên hội đồng quản trị các hợp tác xã (HTX).

Huyện cũng quan tâm nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; củng cố và phát triển KTTT nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng nông sản, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động ở nông thôn…

Đến nay, toàn huyện có 16 (HTX), trong đó thành lập mới 5 HTX. Tổng số vốn điều lệ của HTX trên 7,4 tỷ đồng, với 253 thành viên và 2.043 lao động, các HTX hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012, doanh thu của HTX 90 triệu đồng/tháng.

Huyện có 302 tổ hợp tác với 24.854 tổ viên, doanh thu bình quân của tổ hợp tác là 13 triệu đồng/tháng, thu nhập hộ thành viên bình quân 1 triệu đồng/tháng.

AN HƯƠNG