Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Cập nhật, 05:31, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)

Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP (bên mua bảo hiểm); doanh nghiệp bảo hiểm (BH); cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến BH cháy, nổ bắt buộc.

Theo quy định, đối tượng BH cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm:  Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Số tiền BH cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản trên tại thời điểm giao kết hợp đồng BH.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền BH cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận.

Nghị định quy định rõ, đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền BH của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí BH được xác định bằng số tiền BH tối thiểu nhân với tỷ lệ phí BH quy định tại nghị định.

Trên cơ sở mức phí BH quy định tại điểm này, doanh nghiệp BH và bên mua BH có thể thỏa thuận tăng mức phí BH áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp BH và bên mua BH thỏa thuận mức phí BH theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái BH chấp thuận.

Nghị định cũng quy định cụ thể mức khấu trừ BH. Mức khấu trừ BH là số tiền mà bên mua BH phải tự chịu trong mỗi sự kiện BH.

HP (nguồn VOH)