Năm 2018: đào tạo, bồi dưỡng 177 cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật, 05:27, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long, năm 2018.

Theo đó, nhằm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên là để cập nhật các kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức từng bước được hoàn thiện, có điều kiện nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, năm 2018 sẽ đào tạo 177 cán bộ, công chức, viên chức sau đại học và mở 38 lớp bồi dưỡng, với 3.820 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện- thị- thành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

HP (nguồn Vinhlong.gov.vn)