Thực hiện Nghị quyết 18, 19

Một số địa phương thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu

Cập nhật, 04:32, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW 2017 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Nghị quyết 19-NQ/TW 2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị BCH Trung ương 6 (khóa XII), một số địa phương trong tỉnh đã thực hiện việc thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Theo đó, hiện có 2/8 huyện đã thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở Long Hồ và Trà Ôn, các địa phương còn lại sẽ triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020.

Ngoài ra, có 3/8 huyện đã thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ huyện gồm: Mang Thít, Long Hồ và Tam Bình, các địa phương còn lại sẽ thực hiện vào đầu nhiệm kỳ Đại hội MTTQ (2019- 2024). Riêng cấp tỉnh sẽ thực hiện chủ trương này trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

THANH TÂM