Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Cập nhật, 07:45, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.  

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, trợ giúp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra, tăng cường quản lý nhà nước, củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp.

HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em khóm, ấp. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em.

SÔNG TRĂNG