Mất giấy khai sinh, có được đăng ký lại?

Cập nhật, 14:53, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Tôi bị mất giấy khai sinh, nay xin đăng ký lại giấy khai sinh có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Tô Ngọc Lan

(Tam Bình)

Trả lời:

Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử thì việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Điều 25 Nghị định 123/2015 quy định thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước thực hiện đăng ký lại khai tử.

Điều 26 nghị định này quy định thủ tục đăng ký lại khai sinh, hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau: tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính giấy khai sinh; bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha- con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

PHÒNG BẠN ĐỌC