Phỏng vấn

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp ủy các cấp và nhân dân giao phó

Cập nhật, 06:43, Thứ Sáu, 21/01/2022 (GMT+7)

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, tuy nhiên, với sự tham mưu tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp của tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm Nhâm Dần 2022, Báo Vĩnh Long có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Minh Đức- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long xung quanh công tác tuyên giáo của tỉnh trong năm qua.

Đồng chí Lê Minh Đức- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Minh Đức- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

* Xin đồng chí khái quát một số kết quả nổi bật mà ngành tuyên giáo của tỉnh đã đạt được trong năm 2021?

- Trong năm qua, ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”….

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo để đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và các ngành, cơ quan, đơn vị. Công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đạt một số kết quả tích cực.  Hệ thống tuyên giáo các cấp cũng đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp....

* Xin đồng chí khái quát những định hướng cơ bản mà ngành tuyên giáo của tỉnh cần phải tập trung trong năm 2022?

- Năm 2022 dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng thách thức nhiều hơn, từ đó, ngành tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

* Đồng chí có gửi gắm gì đến đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền của tỉnh nói riêng trong năm 2022?

- Tôi rất tâm đắc với ý phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021. Nhân đây, tôi cũng xin tự nhủ và chuyển lời đến lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền của tỉnh nói riêng trong năm 2022 cũng như trong thời gian tới cần phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng, phải say mê công tác của mình. Chỉ khi nào chúng ta say mê mới truyền được đến người khác cảm hứng, truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Có say mê mới cảm hóa được người khác, nâng cao được khả năng thuyết phục; với trí tuệ, hiểu biết, phương pháp tốt thì chúng ta mới nâng cao được tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục một cách hiệu quả. Người làm công tác tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng luôn đối mặt với những vấn đề mới, không có ngày nào là nhàm chán, ngày nào cũng vất vả, ngày nào cũng có điều thú vị, ngày nào cũng có cơ hội để bồi dưỡng bổ sung thêm kiến thức.

Đồng thời, tôi cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm hơn nữa đến chỉ đạo ngành tuyên giáo cũng như những vấn đề, nội dung mà ngành tuyên giáo tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, để ngành tiếp tục sáng tạo, cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng như Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 sắp đến, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xin kính chúc quý lãnh đạo các cấp cùng toàn thể lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên truyền của tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Năm mới, khí thế mới, với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ngành tuyên giáo của tỉnh sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp ủy các cấp và nhân dân giao phó.

* Xin cảm ơn đồng chí.

GIA NGHI (thực hiện)