Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 05:57, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Ngày 21/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018.

Theo đó, Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long do ông Lê Việt Hòa- Chánh Thanh tra tỉnh- làm tổ trưởng, cùng 18 thành viên là đại diện các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện- thị- thành.

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan trong công tác thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá về Thanh tra Chính phủ đúng theo quy định.

Tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm triển khai kế hoạch, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác đánh giá PCTN; tổng hợp tài liệu, số liệu báo cáo của các đơn vị; tổ chức họp tổ công tác để xử lý các công việc có liên quan đến việc đánh giá, thông qua và hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2018, trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HP (nguồnVinhlong.gov.vn)