Tam Bình

Mô hình có bao tiêu nhưng thiếu tính bền vững

Cập nhật, 06:05, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT Tam Bình, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình được bao tiêu sản phẩm nhưng thiếu tính bền vững, năng lực của các công ty bao tiêu hạn chế, khó khăn trong việc nhân rộng mô hình.

Đa số mô hình bao tiêu sản phẩm trên cây lúa nên vào cuối vụ sản xuất, thu hoạch diện tích lớn, giá lúa thường giảm nên đơn vị bao tiêu và nông dân chưa thống nhất được giá, không thực hiện bao tiêu theo hợp đồng.

Một số mô hình thực hiện chưa đạt 100% như: mô hình bò sinh sản, mô hình vịt chuỗi, gieo tinh bò nhân tạo,... Nguyên nhân là do giá con giống chưa phù hợp từng thời điểm triển khai dự án, giá sản phẩm xuống thấp nên không kích thích người dân, không đủ vốn đối ứng khi tham gia mô hình.

Bên cạnh đó, sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, sản phẩm hàng hóa phân tán, chất lượng không đồng đều, việc cung cấp thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cho người sản xuất còn hạn chế. Một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chưa mạnh dạn nhân rộng mô hình phát triển sản xuất, còn trông chờ sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp Tam Bình sẽ từng bước liên kết các hộ sản xuất cùng ngành nghề để tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, mời gọi các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp của địa phương; ưu tiên sản xuất theo hướng GAP, sản xuất hữu cơ để có nguồn thực phẩm an toàn,...

THẢO NGUYÊN