Giai đoạn 2015- 2021: Vĩnh Long tinh giản 10,68% biên chế khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị

Cập nhật, 06:09, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón vừa ký ban hành Đề án tinh giản biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; các huyện- thị- thành ủy, đảng ủy trực thuộc đến năm 2021.

Tỉnh ủy Vĩnh Long được Trung ương giao 1.050 biên chế (năm 2001) phân bổ chung cho khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; trong đó có 95 viên chức.

 Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như qua sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, biên chế hiện tại là 910, giảm 140 biên chế, chiếm 13,34% so với biên chế được phân bổ, trong đó 88 viên chức.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy bộ máy tổ chức của một số cơ quan, đơn vị về chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, trùng lấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị còn bất cập, vừa thừa, vừa thiếu; công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có nơi chưa phù hợp trình độ chuyên môn và vị trí việc làm,…

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII và kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến năm 2021 Tỉnh ủy sẽ tinh giản 112 biên chế (trong đó tinh giản cấp tỉnh 18, cấp huyện 94), chiếm 10,68%, vượt 0,68% so nghị quyết Trung ương.

Cụ thể chia ra, giai đoạn 2015- 2017 đã tinh giản 35 biên chế (3,34%), vậy giai đoạn 2018- 2021 còn phải tinh giản 77 biên chế, chiếm 7,34%.

PV