Hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh khá cao

Cập nhật, 13:59, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)

Tỷ lệ hộ gia đình toàn tỉnh sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 79,9%; trong đó hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 74,9%, tăng 4,2% so năm trước.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Long (Sở Y tế), qua quản lý giám sát, năm qua đã lấy 347 mẫu nước tại các cơ sở cấp nước tập trung. Kết quả đạt tiêu chuẩn vệ sinh 303 mẫu, không đạt 44 mẫu. Riêng lĩnh vực kiểm tra chất thải y tế đạt 74%, thấp hơn năm 2016 (84%).

Năm 2018, chương trình lồng ghép nước sạch và vệ sinh môi trường tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nâng nhận thức người dân nông thôn về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường; thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng thông qua việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh;

tăng tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 78%; giám sát các trạm cấp nước tập trung; thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế.

TƯỜNG VÂN