Năm 2018, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn khoảng 2.600 tỷ đồng

Cập nhật, 12:00, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Theo Sở Kế hoạch- Đầu tư, trong năm 2018 tỉnh tiếp tục dự kiến ưu tiên bố trí cho các dự án/công trình thuộc lĩnh vực: y tế, giáo dục, văn hóa, các công trình khẩn cấp, cấp bách; đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, ứng phó biến đổi khí hậu; các công trình về an ninh quốc phòng…

Theo đó, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2018, tổng vốn ngân sách tỉnh huy động khoảng 2.600 tỷ đồng.

Trong đó, dự kiến vốn vay tín dụng năm 2016 là trên 125 tỷ đồng (Trung ương chưa chuyển vốn cho tỉnh thực hiện), kế hoạch vay 2018 là 58,1 tỷ đồng, nguồn vốn Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ đầu tư là 256 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch- Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện- thị- thành xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018. Trên cơ sở đề xuất đó, sở sẽ phối hợp ngành liên quan hoàn chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn phù hợp.

NGUYỄN HOÀNG