Trách nhiệm người hưởng thừa kế về nghĩa vụ tài sản

Cập nhật, 05:35, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Cách đây 3 tháng, ba tôi bị bệnh và mất rất nhanh. Lúc sinh thời, ba tôi kinh doanh bất động sản nên có vay mượn của ngân hàng và một số người khác. Trước khi mất, tôi nghe ba bảo bán hết đất để trả nợ ngân hàng và những người đã mượn và khi việc này đang thực hiện thì ba tôi qua đời. Nay, có vài người đến yêu cầu chúng tôi trả nợ của ba. Hiện nay, tài sản của ba để lại không nhiều, chỉ còn số ít để chia thừa kế cho anh em chúng tôi. Vậy, chúng tôi phải có trách nhiệm trả số nợ ba tôi đã mượn không?

L.V.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 Điều 615 Bộ luật Dân sự quy định: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều này cho thấy các anh em của anh phải có nghĩa vụ trả số nợ ba anh đã thiếu của người khác trong phạm vi số di sản của ba anh để lại. Khoản 2, 3 và 4 điều luật này quy định việc thực hiện nghĩa vụ theo các trường hợp như sau:

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ