Phối hợp quản lý lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Cập nhật, 16:14, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin- Truyền thông, Sở Công thương và UBND cấp huyện.

Qua đó, nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả của các đơn vị có liên quan trong theo dõi quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước trong quy chế này bao gồm: cấp các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp…

Thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh đã được cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận để hoạt động.

Quy chế đề ra các nguyên tắc phối hợp như đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến cho người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự…

LÝ AN