Tăng số lượng phó giám đốc sở

Cập nhật, 13:40, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)

Nghị định 107/2020 ban hành ngày 14/9 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh- thành trực thuộc trung ương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 25/11.

Theo đó, bình quân mỗi sở có 3 phó giám đốc (trước đây quy định số lượng phó giám đốc sở không quá 3 người). Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng phó giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó giám đốc của từng sở cho phù hợp.

Riêng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Nghị định cũng bổ sung quy định số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở. Cụ thể, phòng thuộc sở của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 9 biên chế công chức; và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng.

Đối với các phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên thì được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng…

HP (nguồn PLO)