Quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất

Cập nhật, 16:58, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Ngày 10/5/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, thế Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND, ngày 16/8/2017 về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2019.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh để áp dụng trong các trường hợp sau:

- Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp: Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Tổ chức được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

- Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng để xác định tiền thuê đất trong các trường hợp sau: Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất không thông qua hình thức đấu giá; Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm sang trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 172 của Luật Đất đai; Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với các thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ bất động sản, khai thác khoáng sản).

- Trường hợp thửa đất hoặc khu đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh để xác định giá khởi điểm. Xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định số tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 9/9/2016 của Chính phủ.

Hệ số điều chỉnh giá đất: Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở áp dụng cho khu vực: Các phường thuộc TP Vĩnh Long là 1,2 lần; Các xã thuộc TP Vĩnh Long, các phường thuộc TX Bình Minh, các thị trấn thuộc huyện là 1,1 lần; Khu vực còn lại là 1,0 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 1,0 lần. Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 của quyết định này được xác định như sau: Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất = Giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định x Hệ số điều chỉnh giá đất.

MINH DUY