Thay đổi về lương mọi cán bộ, công chức, người lao động cần biết

Cập nhật, 05:44, Thứ Sáu, 26/04/2019 (GMT+7)

(Tiếp theo kỳ trước)

II. Đối với khu vực doanh nghiệp

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2019:

Mức 4.180.000 đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 3.710.000 đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 3.250.000 đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 2.920.000 đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Sẽ bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng thì Chính phủ cũng sẽ bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ nhằm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động.

(Mục a, Điểm 3.2 khoản 3 Phần II Nghị quyết 27).

3. Điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo lộ trình

- Từ năm 2018- 2020: Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

- Từ năm 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: Định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

HP (nguồn NLĐO)