Quy định về mức chi hoạt động sáng kiến

Cập nhật, 05:19, Thứ Ba, 02/04/2019 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Theo đó, mức chi họp của Hội đồng sáng kiến được quy định như sau: Không quá 500.000 đồng/buổi họp đối với Chủ tịch Hội đồng; Không quá 200.000 đ/buổi họp đối với Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký hội đồng và các thành viên hội đồng; Không quá 100.000 đ/buổi đối với các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến và mức chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hội đồng được thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Mức chi trên được áp dụng kể từ ngày 3/3/2019 và hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương mới theo nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành.

MINH DUY