Thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu 500.000 đ/vấn đề

Cập nhật, 05:09, Thứ Ba, 29/01/2019 (GMT+7)

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Quy định mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu: 165.000 đ/ngày/định mức tin, bài theo ngày. Chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 500.000 đ/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 3 ý kiến/1 vấn đề).

Những nội dung khác có liên quan không quy định trong nghị quyết này thì được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

CÔNG ĐOÀN