Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Cập nhật, 05:20, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)

Theo Thông tư 25 hướng dẫn Nghị định 146, sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5, doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;

phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với: khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau… Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá một tháng lương bình quân thực tế.

HP (nguồn PLO)