Mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

Cập nhật, 05:18, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)

Theo Nghị quyết số 125 ngày 6/7/2018 của HĐND tỉnh, mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng được quy định cụ thể như sau:

1. Các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, gồm:

a) Chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn: Mức thu theo giá dịch vụ, chi phí thực tế hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

b) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn: Mức thu theo giá dịch vụ, chi phí thực tế hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn (không quá 15 ngày): 40.000 đ/người/ngày.

d) Chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện (nếu có): Mức 200.000 đ/đợt.

2. Chế độ miễn các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, cụ thể:

- Đối tượng được miễn đóng góp: người thuộc hộ cận nghèo.

- Nội dung miễn đóng góp: Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được miễn các khoản đóng góp quy định tại điểm b, c khoản 1 điều này.

3. Chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, cụ thể:

- Đối tượng được hỗ trợ: người thuộc hộ nghèo; người thuộc gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; người chưa thành niên; người thuộc diện bảo trợ xã hội; người khuyết tật.

- Nội dung hỗ trợ: người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được hỗ trợ các khoản đóng góp quy định tại điểm b, c khoản 1 điều này.

HP