Điều kiện triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Cập nhật, 05:24, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp quy định cụ thể các điều doanh nghiệp bảo hiểm triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đáp ứng 2 điều kiện cụ thể sau:

Một là, được triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp theo giấy phép thành lập và hoạt động, đáp ứng các yêu cầu về vốn, khả năng thanh toán theo quy định, có quy trình của doanh nghiệp bảo hiểm về khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm nông nghiệp, quy trình kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật; có chương trình tái bảo hiểm nông nghiệp bảo đảm an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật.

Hai là, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu hoặc doanh nghiệp bảo hiểm được chỉ định làm đầu mối thực hiện hợp đồng bảo hiểm có trụ sở chính hoặc chi nhánh đặt tại địa bàn tỉnh- thành trực thuộc trung ương nơi triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

HP (nguồn Taichinh)