Sử dụng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 05:27, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 121 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông tư nêu rõ, các nội dung chi do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện gồm: Chi cho công tác phát động nhân dân tham gia CVĐ và các phong trào thi đua thực hiện nội dung của CVĐ (gồm chi hội nghị, chi tổ chức họp bàn);

chi công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện CVĐ (gồm chi hội nghị, chi tổ chức họp); chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có nhiều thành tích xuất sắc trong CVĐ…

Các nội dung chi do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện như sau: Chi cho công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục để phát động nhân dân trong tỉnh, huyện hưởng ứng tham gia CVĐ và các phong trào thi đua thực hiện nội dung của CVĐ; chi tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cấp tỉnh, cấp huyện (gồm chi tổ chức họp, chi điều tra thống kê, chi in ấn); chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ.

Về mức chi khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Chi tiền xăng, xe đi vận động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư: Khoán 12.000 đ/km trên cơ sở bảng kê số kí lô mét thực tế đi vận động được trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư duyệt.

Chi đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã: Kinh phí đảm bảo thực hiện CVĐ của UBMTTQ Việt Nam cấp xã mức thấp nhất là 20.000.000 đ/năm/xã. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn mức thấp nhất là 25.000.000 đ/năm/xã.

Về chi hỗ trợ đối với Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện CVĐ và các phong trào được phát động ở địa phương, thông tư quy định, UBND tỉnh- thành trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện hỗ trợ cho khu dân cư theo mức:

Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức thấp nhất là 5.000.000 đ/năm/khu dân cư. Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đ/năm/khu dân cư...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

HP (nguồn chinhphu.vn)