Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Cập nhật, 16:06, Thứ Sáu, 03/03/2017 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18 ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, tại tiết b.2, điểm b, khoản 1, Điều 17 được sửa đổi, bổ sung nội dung: “Nếu thu hồi một phần diện tích nhà đất: Mức hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ nêu tại tiết b.1, điểm b, khoản 1 điều này”.

Tại Điều 18 về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại khoản 5, khoản 6, Điều 4, Nghị định số 01 ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; mức hỗ trợ áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi và diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, đối tượng bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 63 ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất cũng được hưởng các chế độ theo quy định của Quyết định số 63 nêu trên.

HP (nguồn Vinhlong.gov.vn)