10 năm, xử lý kỷ luật 1.574 đảng viên

Cập nhật, 16:26, Thứ Năm, 21/06/2018 (GMT+7)

Hàng năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đều xây dựng kế hoạch kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng.

Qua 10 năm (2008- 2018), cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 7 tổ chức cơ sở đảng (khiển trách 6, cảnh cáo 1), xử lý kỷ luật 1 chi bộ trực thuộc bằng hình thức khiển trách; xử lý kỷ luật 1.574 đảng viên (trong đó: khiển trách 692, cảnh cáo 560, cách chức 115, khai trừ 207).

Việc thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm theo Điều lệ Đảng đã giúp các cấp ủy phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đảng viên vi phạm khuyết điểm để đấu tranh ngăn chặn;

công tác kiểm tra, giám sát cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, nêu cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ý thức trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

BÙI THANH