Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

Vĩnh Long quyết tâm hoàn thành 51 nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm

Cập nhật, 19:34, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh, căn cứ Nghị quyết 01 ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 207 ngày 18/1/2019 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Có 8 nhóm nhiệm vụ với 88 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, giao các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện.

Theo đó, đến hết tháng 9, các đơn vị trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành 37/88 nhiệm vụ; tuy nhiên, đến nay chỉ hoàn thành 28/37 nhiệm vụ. Trong 9 nhiệm vụ chưa hoàn thành, có 1 nhiệm vụ dừng thực hiện do không có cơ sở pháp lý để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định điều chỉnh; 1 nhiệm vụ do chờ hướng dẫn của Trung ương, 7 nhiệm vụ còn lại thực hiện chưa đảm bảo tiến độ được giao, chủ yếu do quá trình lấy ý kiến, hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp các đơn vị có liên quan mất nhiều thời gian.

Cũng theo UBND tỉnh, nhìn chung các cấp, các ngành đã nỗ lực, bám sát chương trình đầu năm để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao. Một số nhiệm vụ đến nay chưa triển khai được chủ yếu đến từ các nguyên nhân khách quan. Hiện nay, các đơn vị đang quyết liệt để hoàn thành 51 nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 đã đề ra.

HOÀNG MINH