Giảm mạnh đầu mối, hướng tới tinh gọn

Cập nhật, 23:41, Chủ Nhật, 03/02/2019 (GMT+7)

Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa XII) được xem là cuộc cách mạng nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện chủ trương này, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 nhằm giúp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 nhằm giúp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn.

Sắp xếp các đầu mối bên trong

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua các cấp ủy trong tỉnh đã quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị theo hướng hợp lý hơn thông qua việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan còn chồng chéo, trùng lấp.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18, 19, Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Và hướng tới đây sẽ giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy- cho biết, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 18, 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành đề án 04 để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, tới đây sẽ thực hiện theo nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh một cách đồng bộ, trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, gắn với vị trí việc làm; tinh gọn đầu mối, tinh giảm biên chế, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo hợp lý.

Thực hiện chủ trương này, cấp ủy Đảng các cấp đã xây dựng chương trình hành động với những kết quả tích cực.

Tính đến thời điểm này, huyện Long Hồ là địa phương đầu tiên thực hiện nhập 2 chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, còn Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện.

Đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ- cho biết, tới đây tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được kiện toàn, sắp xếp theo quy định. Đối với cấp xã- thị trấn sẽ sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng ấp- khóm chưa đủ tiêu chuẩn về số hộ.

Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Minh- cho biết: Thị ủy đã xây dựng đề án, theo đó tới đây tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thị xã theo hướng giảm hợp lý đầu mối trực thuộc, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

Một trong những điểm đáng lưu ý của TX Bình Minh là thực hiện bãi bỏ Phòng Dân tộc và Phòng Y tế thị xã, chuyển chức năng quản lý nhà nước của 2 đơn vị này về Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Thực hiện thí điểm chủ trương hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND thị xã với Văn phòng Thị ủy; thực hiện thí điểm Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; Trưởng Ban Dân vận Thị ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đồng thời là Chánh Thanh tra thị xã; Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời Trưởng Phòng Nội vụ thị xã.

Quan tâm công tác tư tưởng

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ được các cấp ủy đảng tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương này sẽ liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ, cụ thể sau khi sắp xếp sẽ có tình trạng cán bộ dôi dư, do đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương này để tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị cũng là một vấn đề cần quan tâm.

Theo đồng chí Hồ Văn Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Hồ cụ thể hóa và triển khai đến tất cả các chi- đảng bộ trên để tạo sự đồng thuận.

Qua nắm bắt tư tưởng, phần lớn cán bộ, công chức nhận thức được và chấp hành chủ trương này. Tuy nhiên, cũng còn một số ít cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện phải điều chỉnh về chức danh lãnh đạo sau khi sắp xếp có chút tâm tư, tư tưởng khi thực hiện giảm số lượng lãnh đạo.

Cũng cùng nhận định, đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa cho biết, chủ trương này tác động trực tiếp đến tâm tư tình cảm, đến chính sách, đến vị trí việc làm nên còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn băn khoăn.

Mặt khác, những quy định của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế có những điểm chưa thống nhất, chưa đồng bộ về cơ chế, chính sách; chủ trương chỉ thực hiện thí điểm nên quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn lúng túng, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để triển khai thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 18, 19, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, cũng như quyết tâm, chủ động trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế lưu ý, việc triển khai thực hiện chủ trương này phải thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp. Những việc gì đã rõ, cần thực hiện thì tiến hành ngay. Những việc mới, chưa được quy định nhưng phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

Một vấn đề quan trọng khác là thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, công chức, viên chức- nhất là ở những nơi sáp nhập, giải thể nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thấy được tính tất yếu của việc sắp xếp, kiện toàn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa XII) được xem là cuộc cách mạng nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc sắp xếp lại nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước đồng thời giảm chi thường xuyên, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Hơn ai hết, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nhận thức được tầm quan trọng của chủ trương này để tiến tới xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu quả cũng như khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp trong thời gian qua. 

Cần làm tốt công tác tư tưởng để tất cả cán bộ, đảng viên, công chức viên chức nhận thức được tầm quan trọng của chủ trương này.
Cần làm tốt công tác tư tưởng để tất cả cán bộ, đảng viên, công chức viên chức nhận thức được tầm quan trọng của chủ trương này.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

>>> Để sắp xếp cán bộ dôi dư, đối với vị trí chức vụ lãnh đạo, quản lý: Vị trí chức vụ cấp trưởng sẽ tổ chức thi tuyển hoặc lấy tín nhiệm bằng phiếu kín, người có số phiếu cao nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm cấp trưởng. Người không được bổ nhiệm chức vụ cấp trưởng thì được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phó và được bảo lưu hệ số phụ cấp của cấp trưởng đến hết thời gian bổ nhiệm của vị trí cấp trưởng. Vị trí chức vụ cấp phó, nếu đơn vị không có vị trí để bố trí thì trước mắt, giữ nguyên số lượng cấp phó hiện có của các cơ quan, tổ chức thành viên. Đồng thời, xây dựng lộ trình cơ cấu lại, bảo đảm đến năm 2020 có lượng lãnh đạo cấp phó theo quy định. Khuyến khích cán bộ lãnh đạo dôi dư do sắp xếp tự nguyện xin thôi đảm nhiệm chức vụ và được bảo lưu hệ số phụ cấp của chức vụ đã đảm nhiệm đến hết thời gian bổ nhiệm.

Đối với công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp của các đơn vị: Rà soát trình độ đào tạo của từng đối tượng để bố trí, sắp xếp việc làm phù hợp trong nội bộ hoặc điều chuyển giữa các đơn vị. Những công chức, viên chức có năng lực nhưng dôi dư do sắp xếp thì cử đi đào tạo lại bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm mới.


>>> Theo Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên tắc thành lập cấp phòng và tương đương (gọi chung là phòng) thuộc các cơ quan phải có tối thiểu từ 5 biên chế trở lên; chi cục và tổ chức tương đương chi cục (gọi chung là chi cục) thuộc các cơ quan phải có tối thiểu 12 biên chế trở lên. Cụ thể số lượng cấp phó phòng, chi cục như sau: Đối với các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp Tỉnh ủy: phòng dưới 10 biên chế được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; phòng có từ 10 biên chế trở lên được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng.

Đối với các cơ quan khối chính quyền: phòng dưới 8 biên chế được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; phòng có từ 8 biên chế trở lên được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng. Đối với phòng thuộc chi cục và tương đương, tiêu chí thành lập và số lượng cấp phó áp dụng tương tự như phòng thuộc sở.

 Bài, ảnh: THANH TÂM