Triển khai, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, 9 khóa XII

Cập nhật, 17:43, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Ngày 9/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, thông tin một số nội dung Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII) và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt Quy định số 08 của BCH Trung ương “quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; một số nội dung trong thực hiện Nghị quyết 36 BCH Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy…

Theo Tỉnh ủy, các nghị quyết, quy định lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII của Đảng.

Do vậy, sau khi học tập, quán triệt các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

THANH TÂM