Tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Cập nhật, 05:31, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung được đề ra trong quý II và những tháng còn lại của năm 2018 tại hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực rõ nét các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tổ chức, bộ máy (Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương) sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để từng bước đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy cấp mình thực hiện chủ trương thí điểm, sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở những nơi có đủ điều kiện; thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh.

Tham mưu tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện ở những nơi đang thực hiện thí điểm để mở rộng ở cấp huyện và thí điểm cấp tỉnh.

THANH TÂM