Những năm Tuất gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng

Cập nhật, 05:26, Thứ Năm, 15/02/2018 (GMT+7)

Trải qua 88 năm kể từ ngày thành lập, Đảng ta bước qua rất nhiều dấu ấn lịch sử trọng đại gắn liền với quá trình đấu tranh giành tự do độc lập cho dân tộc và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

Bước vào mùa Xuân Mậu Tuất 2018, chúng ta cùng nhau điểm lại những dấu ấn lịch sử gắn liền với những năm Tuất qua những giai đoạn lịch sử của Đảng.

1. Năm Giáp Tuất - 1934: Ban chỉ huy của Đảng ở nước ngoài được thành lập do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Chương trình và nhiệm vụ chính của Đảng là khôi phục phong trào cách mạng, đào tạo cán bộ chuẩn bị điều kiện để tổ chức đại hội lần thứ nhất của Đảng.

Ban chỉ huy ra đời là tiền đề thành công cho đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra từ 27/3 đến 31/3/1935 tại Ma Cao- Trung Quốc.

2. Năm Bính Tuất - 1946: Cách mạng tháng Tám thành công, nhưng vận nước lại thù trong giặc ngoài, “ngàn cân treo sợi tóc”.

Đầu năm 1946, thực dân Pháp ký hòa ước Hoa- Pháp, để quân Tưởng rút khỏi miền Bắc về nước, Pháp đưa quân chiếm miền Bắc. Ngày 3/3/1946, Trung ương Đảng ra Chỉ thị Tình hình và chủ trương nhân nhượng hòa hoãn với Pháp để cho quân Tưởng rút đi.

Ngày 9/3/1946 Trung ương Đảng ra Chỉ thị Hòa để tiến. Chính vì vậy mà chúng ta đã củng cố được lực lượng cách mạng.

Ngày 1/6/1946, cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên của nước ta được tiến hành bầu ra 333 đại biểu đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong toàn quốc.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thông qua Bản hiến pháp đầu tiên. Năm Bính Tuất- 1946 đối với dân tộc Việt Nam là một năm có nhiều dấu ấn lịch sử trọng đại.

3. Năm Mậu Tuất - 1958: Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II đã quyết định chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa trong kế hoạch 3 năm 1958 – 1960.

Năm 1958 là năm Đảng chuẩn bị nội dung hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 15 về chỉ đạo định hướng cho cách mạng miền Nam tiến lên bằng các lực lượng chính trị quần chúng của kết hợp với đấu tranh vũ trang.

4. Năm Canh Tuất - 1970: Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III vào tháng 1/1970 đề ra phương hướng và giải pháp đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta tiến lên mở rộng đấu tranh từ thành thị đến nông thôn, mở rộng vùng giải phóng.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng trong sự chỉ đạo chiến lược của Đảng, tạo sự tin tưởng, nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

5. Năm Nhâm Tuất - 1982: Đại hội lần V của Đảng diễn ra từ 27/3 đến 31/3/1982, đây là kỳ đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đại hội đã có những nhận định: “Năm năm qua được ghi vào lịch sử dân tộc như một chặng đường thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Đại hội đã đánh giá một chặng đường mà Nghị quyết Đại hội IV đã đề ra đó là nhanh chóng thống nhất về mặt nhà nước, thực hiện bước đầu quyền làm chủ của nhân dân. Điều quan trọng là Đảng lãnh đạo đánh thắng chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc, phía Tây Nam của Tổ quốc.

6. Năm Giáp Tuất - 1994: Là năm Đảng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII từ ngày 20/11 đến 25/11/1994.

Hội nghị đã tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, với những thành tựu đã đạt được, hội nghị cũng đề ra nhiều nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, chăm lo xây dựng văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, củng cố mối quan hệ mật thiết của Đảng và quần chúng nhân dân.

7. Năm Bính Tuất- 2006: Đại hội lần thứ X của Đảng diễn ra từ 18/4 đến 25/4/2006 tại Hà Nội với 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội X là đại hội đầu tiên thế kỷ XXI của Đảng, với thế và lực ngày càng mạnh mẽ đại hội đã đánh giá những thành tựu nổi bật sau 20 năm đổi mới đất nước.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.

Mùa Xuân mới Mậu Tuất 2018 lại về chúng ta luôn mong muốn đất nước phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân no ấm, hạnh phúc.

Thời cơ và thách thức đang ở phía trước, toàn Đảng toàn dân ra sức thi đua học và làm theo lời Bác để đất nước ta vững bước đi lên.

>> Tài liệu tham khảo: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGUYỄN VĂN KỶ