Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Cập nhật, 05:14, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (CB).

Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển CB, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược CB thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân chuyển CB lãnh đạo và quản lý.

Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu; quan điểm, nguyên tắc; phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ CB luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá; nguyên tắc bố trí CB sau luân chuyển; chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác CB và luân chuyển CB, góp phần xây dựng đội ngũ CB ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn;

đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển CB, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen..., việc thực hiện quy định này góp phần bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ CB;

tạo điều kiện cho CB trẻ, có triển vọng, CB trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn CB lâu dài cho đất nước, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị và CB cấp chiến lược.

Quy định nêu rõ: Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ CB trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường CB cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác CB;

tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển CB kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và CB không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Công tác luân chuyển CB phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu;

giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ CB chuyên sâu; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện CB, chuẩn bị đội ngũ CB kế cận.

Việc luân chuyển CB phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng CB; bố trí cân đối, hài hòa giữa luân chuyển CB với việc phát triển nguồn CB tại chỗ.

Chỉ luân chuyển CB lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển CB làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng cường CB cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết).

Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những CB bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

CB luân chuyển phải là CB trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt; quan tâm lựa chọn, phát hiện CB trẻ có năng lực nổi trội.

Việc luân chuyển CB phải có kế hoạch cụ thể và có lộ trình từng bước thực hiện; có cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để tạo môi trường, điều kiện cho CB luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời có quy định quản lý, giám sát đối với CB luân chuyển.

Việc xem xét, bố trí CB sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của CB được luân chuyển và nhận xét, đánh giá CB.

Theo quy định, thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy định cũng nêu rõ 5 bước thực hiện cụ thể.

PV