TX Bình Minh

Hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025

Cập nhật, 07:02, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

Tính đến nay, TX Bình Minh đã hoàn thành việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp cơ sở và thị xã nhiệm kỳ 2015- 2020.

Theo đó, rút khỏi BCH, Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở và các chức danh chủ chốt xã- phường 81 đồng chí; bổ sung 71 đồng chí; rút khỏi quy hoạch cấp trưởng, phó phòng, ban ngành thị xã 48 đồng chí, bổ sung 49 đồng chí; rút khỏi quy hoạch BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thị ủy 18 đồng chí, bổ sung 9 đồng chí.

TX Bình Minh đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025, đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định.

Trong đó, tổng số cấp ủy 184 đồng chí (bí thư: 23, phó bí thư: 24, chủ tịch HĐND: 22, phó chủ tịch HĐND: 23, chủ tịch UBND: 22, phó chủ tịch UBND: 28). Thị xã đã thực hiện hoàn thành các bước quy hoạch cấp thị xã đảm bảo tiến độ theo quy định (đang hoàn thành các thủ tục báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

BÙI THANH