TX Bình Minh: Giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020- 2025

Cập nhật, 08:00, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 01- HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch của Thị ủy Bình Minh về “quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, giai đoạn 2020- 2025”.

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; cơ cấu độ tuổi BCH đảng bộ thị xã và đảng bộ xã- phường phải đảm bảo theo quy định, theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Trong đó, đối với BCH đảng bộ thị xã, về chuyên môn nghiệp vụ đạt 100% tốt nghiệp hoặc đang học ĐH; về lý luận chính trị đạt 70% cao cấp, cử nhân và 30% trung cấp. Đối với BCH đảng bộ xã- phường; về chuyên môn nghiệp vụ, đạt 55% ĐH trở lên và 45% trung cấp; 100% tốt nghiệp hoặc đang học trung cấp lý luận chính trị.

Cơ cấu cán bộ nữ chiếm 20% trở lên. Riêng đối với chi ủy cơ sở và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã về chuyên môn, nghiệp vụ phải đảm bảo 100% tốt nghiệp hoặc đang học ĐH; về lý luận chính trị: 30% tốt nghiệp cao cấp, cử nhân hoặc đang học cao cấp và 70% tốt nghiệp trung cấp.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có sức khỏe tốt và triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý để đưa vào quy hoạch.

Từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

HOÀNG MINH