Đề nghị nâng tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được phân loại "trong sạch, vững mạnh" lên trên 50%

Cập nhật, 05:22, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Tại hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả (giai đoạn 2007- 2017). Thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Hướng dẫn số 38 của Ban Tổ chức Trung ương “về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng”: loại hình tổ chức cơ sở đảng này cơ cấu nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể… có chức năng, nhiệm vụ khác nhau; hoạt động theo quy định, điều lệ của mỗi tổ chức cũng khác nhau nên khó cụ thể hóa trong xây dựng nghị quyết và thực hiện nghị quyết của Đảng bộ.

Đề nghị không tiếp tục thực hiện mô hình trên, nếu tiếp tục thực hiện thì Trung ương có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng này.

Ngoài ra, đề nghị nâng tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được phân loại “trong sạch, vững mạnh” lên trên 50%, vì trong đánh giá có nhiều đơn vị đạt số điểm xét trong sạch vững mạnh nhưng do quy định tỷ lệ nên phải hạ xuống mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tỉnh cũng đề nghị tăng thêm biên chế dự phòng để tỉnh chủ động trong việc điều động, luân chuyển, quy hoạch cán bộ; quan tâm trong việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, nhất là chính sách cho cán bộ tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo.

Song song đó, xem xét điều chỉnh Nghị định số 55 của Chính phủ quy định “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế” nhằm tạo sự thống nhất trong hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của các sở ban ngành tỉnh.

Trung ương xem xét, xây dựng và ban hành chương trình tổng thể, đề án cải cách hành chính trong hệ thống Đảng để triển khai thực hiện trong toàn quốc; hướng dẫn cụ thể hoạt động của tổ đại biểu HĐND; hướng dẫn về hoạt động của văn phòng HĐND cấp huyện- thị- thành; xem xét chỉ thành lập đảng đoàn, ban cán sự đảng những nơi, tổ chức quan trọng, thật sự cần thiết, đề nghị không thành lập đảng đoàn ở các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội.

THANH TÂM