Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn

Cập nhật, 10:03, Thứ Năm, 12/01/2017 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện- thị- thành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ chủ yếu thuộc Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016- 2021.

Cụ thể: rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương;

đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững;

nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình hành động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; các chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ;

chăm sóc và giáo dục trẻ em; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

MINH DUY