CÁC CHI- ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC THÀNH ỦY VĨNH LONG:

Tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng- chú trọng kiểm điểm sâu phần khuyết điểm

Cập nhật, 06:36, Thứ Tư, 28/11/2012 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy Vĩnh Long, đến hết tháng 11/2012, các chi- đảng bộ trực thuộc Thành ủy sẽ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Nội dung kiểm điểm lần này tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để việc kiểm điểm đạt chất lượng và chú trọng kiểm điểm sâu phần khuyết điểm, Thành ủy Vĩnh Long yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý khi viết bảng tự kiểm ngoài căn cứ vào 3 nội dung trên, còn phải dựa trên cơ sở phiếu đóng góp ý kiến của các tổ chức và cá nhân sau khi được cấp ủy tổng hợp ý kiến đóng góp.

Ý kiến của bản thân giải trình về những góp ý của tổ chức và cá nhân cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thế nào. Những vấn đề gì cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Và cuối cùng là kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân sau khi được kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình chỉ tiến hành kiểm điểm tập thể ban lãnh đạo và từng cá nhân trong ban lãnh đạo của đơn vị. Riêng đối với kiểm điểm các ban chi ủy chi bộ và tất cả đảng viên sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.

Mai Yến