Gây oan sai, công chức phải hoàn trả bằng lương

Cập nhật, 06:01, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Theo quy định, trường hợp công chức gây oan sai mà phải bồi thường cho người bị oan sai thì việc bồi thường được thực hiện như thế nào?

Lê Thúy Diễm (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 thì gây oan sai, công chức phải dùng lương để hoàn trả số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai.

Mức hoàn trả trong trường hợp công chức cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

Nếu Nhà nước đã bồi thường hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó;

Nếu Nhà nước đã bồi thường từ trên 80- 100 tháng lương, mức hoàn trả từ 40- 50 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền Nhà nước bồi thường;

Nếu Nhà nước đã bồi thường 60- 80 tháng lương, mức hoàn trả từ 30- 40 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

Nếu Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương, mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Ngoài ra, cơ quan có người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự phải trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai với người bị thiệt hại.

PHÒNG BẠN ĐỌC